Adatvédelmi irányelvek

Gemeric Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatvédelem

Kérjük, hogy adatainak megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely megfelel a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (“GDPR“), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendeletnek. törvénnyel (az “Infotv.“), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint (a “Grt.“). A jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott fogalmakat a GDPR, az Infotv. és Grt. a fogalommeghatározásokban meghatározottak szerint értelmezendő.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja a Gemeric Consulting Kft. teljes körű szabályozása. (cím (adatkezelés helye): 1025. Budapest, Zöldlomb utca 4/a., bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán cégjegyzékszám: 13-09-177063, adószám: 25370551-2-41 a továbbiakban: “Adatkezelő”) a honlap www.gemeric.com  és aloldalainak használata, valamint a  kapcsolattartás, az azokhoz való csatlakozás, az üzleti kapcsolatok fenntartása és a kapcsolattartók adatainak kezelése során, az Adatkezelő rendezvényeinek és az ott készült felvételeknek az együttműködésével történő szervezése során,  valamint a fentiekkel összefüggésben az Ön személyes adatainak kezelésére és kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelési tájékoztató aktuális változata a www.gemeric.com/ internetes címen érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa, valamint az Európai Uniós vagy a magyar jogszabályok változásainak megfelelően módosítsa.

Az Adatkezelő mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme és az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása érdekében, ezért a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban előzetesen meghatározott módon, célból és ideig kezeli,  és amelynek tekintetében a GDPR jogalapot az Adatkezelő bizalmasan kezeli, és technikai intézkedéseket tesz a személyes adatok biztonságának garantálása érdekében.

Ez az adatkezelési tájékoztató az Ön tájékoztatásának minősül. Amennyiben Ön személyes adatokat ad meg az Adatkezelő részére – függetlenül az adatközlés módjától -, Ön elfogadja jelen adatkezelési tájékoztatót, és – ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul – hozzájárul az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz annak rendelkezései szerint. Felhívjuk az adatközlők figyelmét az Adatkezelőre, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő köteles beszerezni az érintett hozzájárulását.

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Gemeric Consulting Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-177063, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25370551-2-41

Levelezési cím (adatkezelés helye): 1025. Budapest, Zöldlomb utca 4/a

Telefonszám: +36-20-910-4710

E-mailben: info@gemeric.com

Weboldal: www.gemeric.com/

Az Ön által megadott személyes adatokat és dokumentumokat az Adatkezelő munkatársai és vezetősége, valamint a jelen tájékoztató 4. pontjában felsorolt személyek tekinthetik meg és kezelhetik.

 

Az adatkezelés alapelvei és jogalapjai

 

Alapelvek

A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő figyelembe veszi és betartja a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket, azaz

jogszerűség, jogszerű eljárás és átláthatóság;

céltudatosság;

adatmentés;

pontosság;

korlátozott tárolókapacitás;

integritás és titoktartás; valamint hogy

elszámoltathatóság

együtt cselekszik

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő akkor kezel személyes adatokat, ha az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

az érintett (Ön) hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (“hozzájárulás”);

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (Ön) az egyik fél, vagy az érintett (Ön) kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépések megtételéhez szükséges (“szerződés teljesítése”);

az adatkezelés az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (“jogszabályi adatkezelés”);

az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges (“létfontosságú érdek”);

az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (“közhatalmi jogosítvány gyakorlása”); illetőleg

Az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (“jogos érdek”).

A személyes adatok jogalapja, célja, köre és az adatkezelő által végzett egyedi adatkezelés időtartama;

 

Számla kiállítása és az adó meghatározása

A jogalap azon az alapon, hogy az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (“jogszabályon alapuló adatkezelés”): 2007. évi CXVII. törvény az általános forgalmi adóról. a törvény X. fejezete alapján

Az adatkezelés célja:

számla kiállítása és az adó megállapítása

A személyes adatok köre, az adatszolgáltatás alapja, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a szolgáltatás felhasználójának számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószám.

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor, ha nem adja meg azokat, az Adatkezelő nem tud számlát kiállítani, és ennek hiányában köteles megtagadni a szolgáltatás nyújtását.

Az adatkezelés időtartama:

Az adórendszerről szóló 2017. évi CL. IX. és XXVI. felvonás. fejezetek alapján: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt (5) év, amelyben az adóbevallást be kell nyújtani.

A számviteli dokumentumok elszámolása és nyomon követése

A jogalap azon az alapon, hogy az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges (“jogszabályon alapuló adatkezelés”): a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján

Az adatkezelés célja:

A számviteli dokumentumok elszámolása és nyomon követése

A személyes adatok köre, az adatszolgáltatás alapja, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

A személyes adatok köre a szolgáltatás felhasználójának számlázási neve és számlázási címe, valamint az adószám.

Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes. Ugyanakkor, ha nem adja meg azokat, az Adatkezelő nem tud számlát kiállítani, és ennek hiányában köteles megtagadni a szolgáltatás nyújtását.

Az adatkezelés időtartama:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a beszámoló közzétételétől számított legalább 8 évig köteles olvasható formában megőrizni a könyvelést alátámasztó számviteli bizonylatokat, figyelemmel arra, hogy a közzétételi határidő a gazdasági év utolsó napját követő 5. nap. a hónap utolsó napja.

 

Érintkezés

Azon jogalap alapján, amelyen az érintett (Ön) hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez a Gemeric Consulting Kft.-vel való kapcsolatfelvétel útján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, “hozzájárulás”): kapcsolat

Az adatkezelés célja:

Kapcsolatfelvétel kezdeményezése a www.gemeric.com/ weboldalán keresztül,  e-mailben, személyesen, telefonon, postai úton vagy bármilyen más módon azonosítva az embereket és válaszolva üzeneteikre.

A személyes adatok köre, az adatszolgáltatás alapja, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az Adatkezelő a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat kezeli, így különösen:

név;

e-mail cím;

telefonszám;

üzenet szövege

Kapcsolatfelvétel esetén vélelmezhető az adatkezeléshez való hozzájárulása, de a kapcsolatfelvétel formájától függően az Adatkezelő külön is kérheti az Ön hozzájárulását.

Az adatszolgáltatás nem alapul semmilyen jogi vagy szerződéses kötelezettségen, és nem előfeltétele a szerződés megkötésének. Az Ön által megadott adatok megadása mindig önkéntes.

Ha a személyes adatokat nem Öntől szereztük be, az Adatkezelő köteles megjelölni a személyes adatok forrását, és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a személyes adatokat azok gyűjtésétől számított 1 évig, vagy az Ön hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve jogvita esetén azok lezárásáig kezelheti.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, címzettek

A 3. fejezetben meghatározott célok elérése érdekében az Adatkezelő címzettként különböző szolgáltatókat és adatfeldolgozókat vesz igénybe. Ezen túlmenően az Adatkezelő hivatalos megkeresés esetén továbbítja az adatokat a hatóságoknak, mint független adatkezelőknek.

A 3. fejezetben meghatározott célok elérése érdekében az adatkezelő címzettként különböző szolgáltatókat, adatfeldolgozókat és közös adatkezelőket vesz igénybe. Ilyen adatfeldolgozó az Adatkezelő könyvelését végző személy; Az adatkezelő által szervezett konferenciák, rendezvények szervezésében és lebonyolításában részt vevő személyek (helyszínt, logisztikát, transzfert, szervezést, étkezést, szállást, technikai hátteret biztosító személyek); Az adatkezelő által szervezett konferenciák, rendezvények témáinak, előadásainak összeállítását és előzetes véleményezését végző személyek; online felület és hírlevélküldő rendszer fejlesztője és üzemeltetője; Adatkezelő számítógépes rendszerek fejlesztője és üzemeltetője, nyomdai szolgáltató. Az adatfeldolgozókkal kötött szerződések révén az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatfeldolgozók a személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, különösen a GDPR-nek megfelelően kezeljék, és mindig biztosítsák a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet és adatbiztonságot. A közös adatkezelő az adott rendezvény-konferencia társszervezője, akinek a résztvevők nevét és lakóhelyét, valamint az adott regisztráció anyagi költségeit (elszámolási célból) továbbítjuk. Az adatfeldolgozókon és a közös adatkezelőkön kívül más személynek nem továbbítunk adatokat, kivéve, ha azt törvény írja elő.

Az Adatkezelő üzleti döntése következtében megváltozhat az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők személye. Kérésére az Adatkezelő közvetlenül tájékoztatja Önt az adatfeldolgozók és közös adatkezelők aktuális listájának tartalmáról. Kérjük, hogy ezt folyamatosan kövesse nyomon az információs önrendelkezési jogának érvényesítése és személyes adatainak védelme érdekében.

 

Süti

A www.gemeric.com/ weboldal –  sok más weboldalhoz hasonlóan – a weboldal rendeltetésszerű használatát, a felhasználói élmény növelését és a marketingkommunikációt annak optimalizálása érdekében cookie-kat használ, amelyekhez az Adatkezelő az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását kéri a weboldal első látogatásakor. Kérjük, figyelmesen olvassa el ennek a fejezetnek a tartalmát, mielőtt beleegyezését adná.

A cookie-k olyan adatok, amelyeket az Ön böngészője ideiglenesen tárol a böngésző eszközén, és amelyek www.gemeric.com/  továbbíthatók az Ön eszközére a weboldal használata során. Ez magában foglalja az Ön IP-címét, böngészőjének típusát, az eszköz operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, a meglátogatott oldalt, a meglátogatott aloldalt, a használt funkciót és a holnap eltöltött időt. A cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyes felhasználók azonosítására, és nem kapcsolódnak személyes adatokhoz. A cookie-k olyan kis fájlok, amelyek nem károsítják az eszközt, és nem tartalmaznak vírusokat vagy rosszindulatú programokat. A cookie-k egy része automatikusan törlődik a weboldal bezárása után, míg mások hosszabb ideig tárolódnak az eszközén, a böngészőben használt beállításoktól függően.

A www.gemeric.com/ weboldal  csak saját cookie-kat használ, amelyek a weboldal működéséhez szükségesek és ideiglenes jellegűek. A weboldal partner cookie-kat is használ, amelyeket különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink üzemeltetnek a weboldal elemzése és a személyre szabott marketingkommunikáció céljából. A weboldal www.gemeric.com/ a következő partner cookie-kat és más hasonló programokat használja:

Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és keresési remarketing szolgáltatások, amelyekről ezen a linken többet megtudhat az adatvédelmi irányelvekről; https://policies.google.com/privacy?h1=en

A Google Analytics szolgáltatása, amelyről cookie-kkal kapcsolatos információk találhatók ezen a linken; https://policies.google.com/terms

A felhasználói élmény érdekében a weboldal Google szolgáltatásokat, betűtípusokat, látogatási statisztikákat, térképeket, színkezelést, grafikai megoldásokat, reCaptcha (v3) stb. Az adatvédelmi irányelvekről ezen a linken tudhat meg többet; https://policies.google.com/terms

Ez egy Facebook szolgáltatás, amelyhez cookie-kkal kapcsolatos információk találhatók ezen a linken. https://facebook.com/privacy/policy

A cookie-k elfogadása és engedélyezése nem kötelező, használatukat korlátozhatja vagy megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.gemeric.com/ weboldal funkcióit. A cookie-kat engedélyezheti vagy letilthatja a meglátogatott webhelyeken a böngésző beállításainak módosításával. Ha le szeretné tiltani a cookie-kat, kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót és a böngésző súgóját, és tegye meg a szükséges lépéseket.

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, és biztosítsa a megfelelő szintű védelmet, különösen a hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel vagy véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, valamint az alkalmazott technológia megváltozásából eredő hozzáférhetetlenséggel szemben. Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre, figyelembe véve a tudomány és a technológia állását és a megvalósítás költségeit, valamint az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, továbbá a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázat változó valószínűségét és súlyosságát. , a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonsági szint garantálása érdekében, beleértve többek között a következőket:

a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének biztosítása;

fizikai és műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és azok rendelkezésre állásának kellő időben történő helyreállításának képessége

az adatkezelés biztonságát garantáló technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás.

A megfelelő biztonsági szint meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek az említett adatokat csak az adatkezelő utasításainak megfelelően kezelhessék, kivéve, ha ettől uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de lehetőség szerint legkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül jelenti be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az adatvédelmi incidens bejelentésével, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem veszélyezteti a természetes személyek jogait és szabadságait.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, feltüntetve az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tényeket, annak hatásait és az elhárítására tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidenssel érintett adatokra alkalmazta, így különösen azokat az intézkedéseket – például titkosítás alkalmazását -, amelyek a személyes adatokat értelmezhetetlenné teszik a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára;

az adatvédelmi incidenst követően az Adatkezelő további intézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a jövőben valószínűleg nem valósul meg;

Az információszolgáltatás aránytalan erőfeszítést igényelne.

Adatkezelők:

Gemeric Consulting Kft.

Budapest, Zöldlomb utca 4/a

-a weboldal informatikai üzemeltetője-

Tárhely.eu Kft

1144 Budapest Ormánság utca 4.

-a szerverek üzemeltetője-

Szerverterem: 1138 Budapest Váci út 188

Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz az alábbiak szerint.

Információ

Ha személyes adatait Öntől gyűjtjük, az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésekor az alábbi információk mindegyikét megadja Önnek:

az adatkezelő személye és elérhetőségei;

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (ha van ilyen)

a személyes adatok tervezett feldolgozásának célját, valamint az adatkezelés jogalapját;

jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke;

adott esetben a személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái, ha vannak ilyenek;

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani, valamint a Bizottság megfelelési határozatának megléte vagy hiánya.

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

az Önre vonatkozó azon jogáról, hogy hozzáférést kérhet az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathordozhatósághoz való jogáról;

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásának joga, amely nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e, vagy szerződés megkötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, és milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást (ha van ilyen).

Hozzáférési jog

 

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatok kezelése folyamatban van, jogosult hozzáférni a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

joga van kérni az adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, minden rendelkezésre álló információ azok forrásáról;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben érthető tájékoztatás az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés jelentőségéről, valamint az érintettre gyakorolt várható következményekről.

A helyesbítéshez való jog

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Tekintettel az adatkezelés céljára, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok hozzáadását.

A törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)

 

Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (ha ez a jogalap), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön tiltakozik adatai feldolgozása ellen

a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabályok által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni a Szolgáltatótól az adatkezelés korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a Szolgáltató számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik az adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; megszállottság

Ön tiltakozott az adatfeldolgozás ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat szegmentált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Szolgáltató nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, akinek a személyes adatait Ön rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

Az adatkezelés automatizált.

A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történő kezelése ellen (“közhatalmi jogosítvány gyakorlása” vagy “jogos érdek”) a saját helyzetével kapcsolatos okokból, ideértve a fent említett profilalkotáson alapuló rendelkezéseket is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztésével, érvényesítésével vagy védelmével kapcsolatosak.

Az érintettek fenti jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja:

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Levelezési cím (adatkezelés helye): 1025. Budapest, Zöldlomb utca 4/a.

E-mailben: info@gemeric.com

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikkének megfelelően. az Art. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmet és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, az információkat lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön másként kéri. A tájékoztatás ingyenes, ha az adott naptári évben ugyanarra a területre vonatkozóan még nem nyújtott be információkérést az Adatkezelőhöz. Amennyiben már érkezett ilyen információkérés, az Adatkezelő határoz a visszatérítésről.

Amennyiben Ön korábban hozzájárult az adatkezeléshez, azt bármikor megteheti az Adatkezelőnek küldött levélben (Levelezési cím (adatkezelés helye): 1025. Budapest, Zöldlomb utca 4/a.), vagy e-mailben (E-mail cím: info@gemeric.com) visszavonhatja, kérheti módosítását.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1055 Budapest, 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) benyújtott, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával és a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz (birosag.hu) fordulhat és kártérítést követelhet.